Thông tin Công ty:
HTS tentiQ
Hinter der Schlagmühle 1
D-63699 Kefenrod, Germany
Telephone: +49 (0) 60 49 95 100
Fax: +49 (0) 60 49 95 10 20
Email:  info@hts-tentiq.com

Ban giám đốc:
Giles Hill
Christophe Littner
Markus Wiegand

Tòa án Đăng ký:
Commercial Friedberg HRB 8511

Mã số VAT:
DE 320 331 002

Số đăng ký Thuế:

020 235 90075

Responsible person for website content is Mr Giles Hill.